två tjejer som går och pratar på en mindre väg med en cyklist i bakgrunden och del av bil som är på väg mot dem.För att nå nollvision behöver hastighetsgränserna sänkas framför allt kring skolor och andra utsatta områden. Foto: LEON/Transportstyrelsen

Bilnyheter

Trafiksäkerheten måste förbättras för att minska antalet personer som omkommer i trafiken. En av de stora utmaningarna för att nå nollvisionen är de höga hastigheterna som behöver sänkas. Enligt en undersökning som försäkringsbolaget If har gjort är hastigheten starkt kopplad till allvarlighetsgraden i personskadorna.

För att förbättra trafiksäkerheten för alla i trafiken och minska antalet omkomna och skadade är hastighetssänkningar ett av de absolut viktigaste åtgärderna för att nå nollvision. Allvarlighetsgraden i personskador är kopplad till hastigheten oavsett om det är en kollision mellan bilar, cyklister eller fotgängare.
I Sverige omkommer varje år cirka 250 till 300 personer i trafiken. Om alla höll hastighetsbegränsningarna skulle cirka 80 av de liven skonas enligt Trafikverket.

Hastigheten är avgörande när det gäller trafikolyckor

Vidare visar ytterligare siffror från Trafikverket att risken att omkomma i en trafikolycka har ett tydligt samband med körhastigheten av det inblandade fordonet oavsett om det är en kollision mellan två bilar eller mellan cyklister och bilar eller fotgängare och bilar. På vägar där högsta hastighet är 70 eller 90 är risken för svåra till dödande skador högst.
De hastighetssänkningar som man gjort i tätorter under de senaste tio åren, har enligt Ifs egna statistik, haft en avgörande inverkan på fotgängares och cyklisters säkerhet. På de vägar där hastigheten sänkts från 50-60 km/h till 30 eller 40km/h har antalet allvarliga skador minskat till mindre allvarliga skador.
Samtidigt har medelsvåra och svåra skador för cyklister minskat med lite mer än 20 procent i samband med att man sänkte hastigheterna.

För att nå nollvision måste hastigheterna sänkas

Enligt Ifs trafiksäkerhetsforskare Irene Isaksson-Hellman är hastighetssänkningar en av de viktigaste åtgärderna för att nå nollvision. För cyklister och fotgängare har de sett att hastigheten är starkt kopplad till allvarlighetsgraden i personskadorna.
Idag är det allt fler barn som får skjuts till skolan av stressade vårdnadshavare vilket gör att trafiksituationen runt skolor är extra utsatt. Majoriteten av rektorer är oroliga över trafikmiljön runt deras skolor visar den årliga rektorsundersökningen från If. Nära en tredjedel uppger att de varit med om en olycka eller en trafikincident i sitt arbete.
Irene Isaksson-Hellman säger att If länge har förespråkat åtgärder för att trafiksäkerheten vid skolorna ska stärkas genom bland annat hastighetsdisplayer eller trafikskyltar där bilisterna uppmanas att sänka hastigheten. Vidare har If genom en GPS-app automatiskt växlat till en barnröst i när fordonet befinner sig nära en skola i ett försök att ytterligare stärka trafiksäkerheten.

Volvo forskar i att hastigheten i bilarna begränsas automatiskt

Höga hastigheter är något som även biltillverkarna har uppmärksammat som ett problem. Volvo Cars vars noll-vision är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i en ny Volvo från 2020 aviserade nyligen att de undersöker hur kombinationen av smart hastighetsstyrning och geofencing skulle kunna begränsa hastigheterna automatiskt vid utsatta platser som exempelvis skolor.